Powiązanie z dyrektywą 93/42/EEC

W modułach wykorzystujących ocenę systemu zarządzania jakością do oceny wyrobu (ocena według załącznika II, V dyrektywy MDD) aktualną normą zharmonizowaną jest EN ISO 13485 (w Polsce dostępna jako PN-EN ISO 13485). Poza wymaganiami typowymi dla systemów zarządzania jakością, norma ta reguluje wiele kwestii formalnych, określonych w dyrektywie MDD, takich jak:

 • dokumentacja techniczna
 • odniesienie do wymagań prawnych
 • zarządzanie ryzykiem wyrobu
 • szczegółowe wymagania dotyczące realizacji wyrobu, środowiska i uprawnień personelu
 • szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów o ograniczonym terminie użycia lub specjalnych warunków przechowywania
 • system informacji zwrotnej
 • raportowanie incydentów
 • przechowywanie dokumentów przez czas życia wyrobu
Przygotowanie do certyfikacji

System ISO 13485 wprowadzają najczęściej wytwórcy wyrobów medycznych na potrzeby oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, ale mogą go również stosować inne firmy z branży wyrobów medycznych, np firmy serwisowe czy dostawcy krytycznych komponentów dla producentów sprzętu medycznego.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością według ISO 13485 odbywa się w podobny sposób, jak innych systemów jakości, np systemów wg. popularnej normy ISO 9001. Zwykle wstępnym etapem wdrożenia jest ocena aktualnych rozwiązań przyjętych w firmie – audit wstępny. Ma on na celu określenie, jakie wymagania normy muszą być uzupełnione. W firmie, w której dotychczas nie funkcjonował system jakości, identyfikuje się procesy główne i pomocnicze, określa się ich współzależności i podstawowe metody nadzorowania tych procesów. Równolegle tworzy się niezbędną dokumentację: począwszy od polityki i celów jakości, poprzez księgę jakości i procedury, aż po instrukcje robocze. Szczegółowość dokumentacji zależy od produkowanych wyrobów, procesów realizowanych przez firmę i innych czynników, takich jak wielkość firmy czy kompetencje pracowników.
W odróżnieniu od ISO 9001 norma ISO 13485 jest znacznie mniej elastyczna pod względem minimalnej dokumentacji. Bardzo wiele obszarów, zwłaszcza tych specyficznych dla przemysłu medycznego musi być określonych w udokumentowanych procedurach. Dotyczy to takich zagadnień jak:

 • Nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Projektowanie i rozwój
 • Zakupy
 • Nadzorowanie produkcji
 • Monitorowanie i pomiary
 • Monitorowanie i nadzorowanie środowiska pracy
 • Identyfikacja i identyfikowalność
 • Serwis
 • Zabezpieczanie wyrobu
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym / zwróconym
 • Nadzorowanie wyrobu o ograniczonym czasie lub wymagającego specj. warunków
 • Walidacja oprogramowania
 • Walidacja sterylizacji
 • System informacji zwrotnych
 • Notatki doradcze
 • Raportowanie incydentów
 • Audity wewnętrzne
 • Zbieranie i analizowanie danych
 • Działania korygujące i zapobiegawcze

Opracowanie dokumentacji to tylko część wdrożenia systemu – celem jest zapewnienie, że przyjęte ustalenia będą realizowane w praktyce. Aby sprawdzić, czy taka zgodność jest zapewniona, przeprowadza się audity wewnętrzne. Ważnymi źródłami informacji są zapisy – wszelkiego rodzaju dokumenty tworzone w ramach bieżącej działalności, np raporty serii, raporty badań itp.
Wdrożenie systemu można uznać za zakończone po wykonaniu działań korygujących z niezgodności ujawnionych podczas auditów.
W przypadku obsługi przez CEMED.INFO sp. z o.o. przygotowanie do certyfikacji uznajemy za zakończone dopiero po udzieleniu firmie certyfikatu przez jednostkę notyfikowaną. Firma nasza oferuje kompleksową obsługę we wdrażaniu systemów ISO 13485, w tym zaplanowanie, udokumentowanie, weryfikację systemu jakości. Istotną częścią wdrożenia są szkolenia dla pracowników.

[Sprawdź – kompleksowa obsługa wytwórców wyrobów medycznych]