UWAGA : AKTUALNIE  SZKOLENIA OTWARTE REALIZOWANE SĄ W FORMIE WEBINARIUM (WIDEOKONFERENCJI)
Szkolenie online S-03: „Oznaczenie CE i inne obowiązki producentów wg. Rozporządzenia (UE) 2017/745  i Ustawy o Wyrobach Medycznych”

Cel: Celem spotkania jest przedstawienie ogólnych zasad a także nowych wymagań, w szczególności zmian dotyczących: klasyfikacji i procedur oceny zgodności, zakresu stosowania, obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną, systemu jakości, zasad funkcjonowania autoryzowanych przedstawicieli, zasad rejestracji i identyfikacji wyrobów. Szkolenie obejmuje również praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji technicznej wyrobów.

Uczestnicy: warsztaty przeznaczone są dla kierownictwa, projektantów, pracowników działów rozwojowych i technologicznych – w firmach występujących jako wytwórcy wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, zarówno w klasie I, jak i w klasach wyższych.

Ramowy program

 • Tło regulacyjne Rozporządzenia MDR
 • Zakres stosowania; istotne definicje
 • Ogólne obowiązki producentów
 • Ogólne wymogi bezpieczeństwa i działania; normy zharmonizowane
 • Klasyfikacja i procedury oceny zgodności
 • Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności UE
 • System zarządzania jakością
 • System zarządzania ryzykiem
 • Ocena kliniczna
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów; System UDI
 • Rejestracja wyrobów i podmiotów; EUDAMED
 • Pozostałe obowiązki producentów
 • Nadzór po wprowadzeniu do obrotu
 • Producenci – przypadki szczególne
 • Obowiązki autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów i importerów
 • Podsumowanie zmian wprowadzonych rozporządzeniem 2017/745 (MDR)
 • Okresy przejściowe
 • Ustawa o wyrobach medycznych

Dostępny termin /  zgłoszenia: 21.06.2024 zgodnie z załączonym [formularzem zgłoszenia]


 
Szkolenie online  S-02  „Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w świetle wymagań normy PN-EN ISO 14971”

Cel: Przedstawienie sposobów na realizację wymagań dyrektywy 93/42/EEC w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, na bazie wymagań normy PN-EN ISO 14971. warsztaty połączone z warsztatami umożliwi uczestnikom poznanie krok po kroku metod identyfikacji cech wpływających na bezpieczeństwo wyrobów, zagrożeń i sytuacji zagrażających oraz sekwencji zdarzeń przyczynowych. Omówione zostaną zasady oceny zagrożeń i ich akceptacji. warsztaty obejmuje kwestie związane z przejściem od analizy ryzyka do zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem sposobów zmniejszania ryzyka, oceny ryzyka resztkowego itd.
Na przykładach zostaną omówione wymagania normy PN-EN ISO 14971 w odniesieniu do dokumentacji.

Uczestnicy: warsztaty przeznaczone jest dla kierownictwa, projektantów, pracowników działów rozwojowych i technologicznych – w firmach występujących jako wytwórcy wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, zarówno w klasie I, jak i w klasach wyższych.

Ramowy program warsztatów

 • Ryzyko, definicje, podstawowe koncepcje
 • Procedura i dokumentowanie analizy ryzyka
 • Warsztaty: identyfikacja zagrożeń
 • Techniki analizy ryzyka
 • Warsztaty: techniki analizy ryzyka
 • Analiza ryzyka a zarządzanie ryzykiem
 • Inne wymagania formalne normy ISO 14971
 • Zarządzanie ryzykiem jako integralna część systemu zarządzania jakością
 • Zmiany w nowym wydaniu normy PN-EN ISO 14971

Dostępny termin / zgłoszenia: Szkolenie dostępne jako szkolenie zlecone pod adresem: 


 

 
Szkolenie internetowe S-04: „Norma ISO 13485 – wymagania normy i ich interpretacja przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością ”

Cel: Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom wymagań normy ISO 13485, przybliżenie ich interpretacji i wskazanie wytycznych do odpowiedniego zaplanowania systemu zarządzania jakością. Szkolenie wyjaśnia również role normy ISO 13485 w certyfikacji wyrobów medycznych na rynku Unii Europejskiej.

Uczestnicy: warsztaty przeznaczone jest dla kierownictwa, specjalistów od zarządzania jakością , w tym pelnomocników, w firmach planujacych wdrożenie SZJ lub uzupelnienie go o wymagania ISO 13485

Ramowy program szkolenia

 • Systemy zarządzania jakością w wytwarzaniu wyrobów medycznych; powiązanie ISO 9001 i ISO 13485
 • Powiązania z dyrektywami dla wyrobów medycznych – certyfikacja zgodności z ISO13485 a certyfikacja wyrobów medycznych
 • ISO 13485 – wymagania i interpretacja: System zarządzania jakością, Odpowiedzialność kierownictwa, Zarządzanie zasobami, Realizacja wyrobu, Pomiary, analiza i doskonalenie
 • Test końcowy

Dostępny termin / zgłoszenia: zgodnie z aktualnościami wyświetlanymi na stronie głównej. W przypadku braku informacji  o tym szkoleniu, jest ono dostępne jako szkolenie zlecone –


 
Szkolenie internetowe S-05: „Wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych pod własną marką”

Cel Szkolenie połączone z warsztatami ma na celu przedstawienie uczestnikom wymagań dla wyrobów medycznych w świetle Dyrektywy o Wyrobach Medycznych (93.42/EEC) i Ustawy o Wyrobach Medycznych, w przypadku dystrybucji gotowych wyrobów pod własną marką (dystrybucja wyrobów OEM) – Own Brand Manufacturer

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa, specjalistów ds. wymagań prawnych, pracowników działu marketingu – w firmach występujących jako wytwórcy wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, zarówno w klasie I, jak i w klasach wyższych.

Ramowy program szkolenia

 • Dyrektywy nowego podejścia; znak CE, Dyrektywa 93/42/EEC
 • Ustawa o wyrobach medycznych, rozporządzenia związane
 • Wprowadzenie do obrotu i użytkowania, wytwórca, obowiązki wytwórcy
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych
 • Rejestracja wyrobow medycznych
 • Wymagania zasadnicze
 • Normy zharmonizowane
 • Dokumentacja techniczna i nadzór nad dokumentacją techniczną w dystrybucji „Own Brand”
 • Relacja miedzy producentem OEM a dystrybutorem typu „Own Brand”
 • Wymagania dotyczące kontraktu OEM
 • System zarządzania jakością wg ISO 13485 – powiązanie z dyrektywą 93/42/EEC
 • Nadzór posprzedażny i system i informacji zwrotnej w dystrybucji „Own „Brand”
 • Certyfikacja dystrybutorów typu „Own Brand”

Dostępny termin / zgłoszenia: Szkolenie dostępne jako szkolenie zlecone pod adresem: