Opracowanie, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji technicznej są wymagane dla wszystkich klas wyrobu medycznego. Typową zawartość dokumentacji technicznej określa załącznik III Rozporządzenia MDR i można ją podzielić na 6 głównych obszarów:

 • Opis i specyfikacja wyrobu, w tym jego warianty i wyposażenie
 • Informacje przekazywane przez producenta
 • Informacje o projekcie i produkcji
 • Ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania
 • Analiza stosunku korzyści do ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem
 • Weryfikacja i walidacja produktu

Najbardziej rozbudowana jest zwykle sekcja poświęcona weryfikacji i walidacji. Zawiera ona  zapisy z oceny klinicznej, a także dokumentację  wybranych w zależności od sytuacji badań technicznych, np. :

 • biokompatybilności wyrobu
 • charakterystyki fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej,
 • bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej
 • weryfikacji i walidacji oprogramowania
 • stabilności, w tym okresu trwałości
 • działania i bezpieczeństwa