Zasadniczym celem stworzenia dokumentacji technicznej wyrobu w zakresie wymaganym przez dyrektywę MDD, jest przedstawienie dowodów na spełnienie wymagań zasadniczych przez wyrób. Zakres tej dokumentacji jest określony w poszczególnych załącznikach do dyrektywy (w zależności od wybranej procedury oceny zgodności), lecz wymienione poniżej elementy można przyjąć za wymagane dla wszystkich klas wyrobów.

 • ogólny opis wyrobu z uwzględnieniem planowanych wariantów
 • rysunki projektowe, schemat lub opis metody wytwarzania z uwzględnieniem podzespołów
 • wyniki analizy ryzyka
 • wykaz zastosowanych norm zharmonizowanych
 • wyniki obliczeń projektowych i wyniki badań, w tym dotyczących kompatybilności z innych wyrobami
 • wyniki oceny klinicznej
 • opis zastosowanych metod sterylizacji (jeśli dotyczy)
 • etykiety i instrukcje użytkowania
 • deklaracja zgodności

Ze względów porządkowych w pakiecie dokumentacji technicznej zawiera się także zazwyczaj:

 • informację o klasyfikacji wyrobu medycznego
 • listę kontrolną zgodności z wymaganiami zasadniczymi

Pewne elementy powyższej dokumentacji można opracować na poziomie ogólności nie zdradzającym know-how wytwórcy, ponieważ jest ona udostępniana stronom trzecim (np. dystrybutorowi typu "Own Brand"). Część jawną określa się często częścią A dokumentacji.

Niezależnie od części A dokumentacji, wytwórca opracowuje także szereg dokumentów szczegółowych, obejmujących technologiię wytwarzania, rysunki projektowe, szczegóły dotyczące badań, testów i innych aspektów walidacji. W rekomendacji NB-MED dokumenty te określane są jako część B dokumentacji technicznej. Dokumenty te nie muszą być do natychmiastowego wglądu, np. mogą byc przechowywane przez oryginalnego wytwórcę w przypadku dystybucji "Own Brand".