17 września 2021 r. zapraszamy na szkolenie dotyczące oznaczenia CE  i innych obowiązków producentów wyrobów medycznych, wynikających  w szczególności z  rozporządzenia unijnego (UE) 2017/745 i Ustawy o Wyrobach Medycznych. W związku z epidemią koronawirusa warsztaty odbywają się w formie telekonferencji.  Celem warsztatów jest przedstawienie ogólnych zasad a także nowych lub zmienionych wymagań, w szczególności: zmian w klasyfikacji i procedurach oceny zgodności, zakresu stosowania, obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną, stosowaniu systemu jakości, zasad funkcjonowania autoryzowanych przedstawicieli, zasad rejestracji i identyfikacji wyrobów. Warsztaty przeznaczone są dla kierownictwa, osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną, projektantów, pracowników działów rozwojowych i technologicznych – w firmach występujących jako producent wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, a także dla autoryzowanych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, zarówno wyrobów w klasie I, jak i w klasach wyższych. [pobierz formularz zgłoszenia i harmonogram spotkania]