21 czerwca 2024 r. zapraszamy na szkolenie online dotyczące oznaczenia CE  i innych obowiązków producentów wyrobów medycznych, wynikających  w szczególności z  rozporządzenia unijnego (UE) 2017/745 i Ustawy o Wyrobach Medycznych  Celem spotkania jest przedstawienie ogólnych zasad oceny zgodności wyrobów medycznych a także wymagań, w szczególności dotyczących: klasyfikacji i procedur oceny zgodności, zakresu stosowania,  osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną, stosowania systemu jakości, zasad funkcjonowania autoryzowanych przedstawicieli, zasad rejestracji i identyfikacji wyrobów. Warsztaty przeznaczone są dla kierownictwa, osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną, projektantów, pracowników działów rozwojowych i technologicznych – w firmach występujących jako producent wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, zarówno wyrobów w klasie I, jak i w klasach wyższych.[pobierz harmonogram i formularz zgłoszenia]